Forclet Nyereményjáték részvételi és játékszabályzat

  1. Szervező

A Forclet.hu CÉGNÉV ( Hader József BEJEGYZETT CÉG/VÁLLALKOZÓ CÍME: 1031 Bp. Kazal utca 33/ADÓSZÁMA:

57610533-1-41,CÉGJEGYZÉKSZÁMA:56255090) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban(továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, használatban lévő email címmel vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Forclet által a https://forclet.hu/forclet-nyeremenyjatek/ oldalon közzétett, és a https://www.facebook.com/Forcletkarkotok oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat

automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2024.07.01-én kezdődik, és 2024.07.15. nap végéig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Válaszolj az oldalon megadott kérdésre (https://forclet.hu/forclet-nyeremenyjatek/), add meg a kért adatokat (Név, email cím)

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod és likeoldod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 3 fő részére, NYEREMÉNY mind a 3 fő részére 1db tetszőlegesen választható termék a Forclet.hu weboldaláról

2.5 A nyeremény sorsolásának időpontja: 2024.07.17-2024.07.21 között

melyre számítógép segítségével kerül sor.

A Szervező a nyerteseket emailben értesíti a megadott elérhetőségek alapján, melyre a nyertesek kötelesek válaszolni, és a kért további információkat megadni, az értesítést követő 7 napon belül.

  1. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének email kapcsolatfelvételt követően válaszolnia kell a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét, és minden szükséges adatot ahhoz, hogy az ajándék eljuthasson a nyerteshez.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék

időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is elérhető, aktív email címmel rendelkezik.

  1. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény feladására legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 7-10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

➔ nem múlt el 18 éves;

➔ a Lebonyolító megkeresésére 7 napon belül nem válaszol;

➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

befolyásolni próbálja;

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

➔ a nyertes a postázást követően nem veszi át a nyereményét

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Forclet dolgozói, a meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Szervező az e bekezdésben leírtakból

fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal

szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben

szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett

promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook

szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett

megszervezve.

  1. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,

adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A játékos részvételével elfogadja, hogy feliratkozik a Forclet hírlevelére.

6.2 A jelen nyereményjátékra a Forclet weboldalán található adatvédelmi https://forclet.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,

önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Forclet a nyertes

adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

CÉGNÉV: Hader József

HELYSZÍN: 1031 Bp. Kazal utca 33

DÁTUM: 2024.06.30